Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice, składającej się z działek 167/10, 41/10, 59/8 o powierzchni 4,1845 ha

Burmistrz Mikołowa
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice, składającej się z działek 167/10, 41/10, 59/8 o powierzchni 4,1845 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 577 jako użytek Ł III, R IVb, R V, Ł IV, Ls V, dr.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości z wynikiem negatywnym przeprowadzono 18 stycznia 2013 r.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

1. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności oraz obszar gruntu o wymiarach 6 m x 6 m pod budowę tłoczni w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy tłoczni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do tłoczni a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji wraz z prawem wjazdu ze sprzętem na działkę nr 167/10 pasem gruntu szerokości 5 metrów i długości 67 metrów od ul. Tulipanów na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

2. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy sieci wodociągowej a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

3. Bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW KA1M/00027575/0 w skład której wchodzi działka gruntu nr 166/10, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 167/10 pasem gruntu szerokości ok. 5 m wiodącym środkiem działki 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody, w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej ulicy Zgody.

4. Bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW KA1M/00037203/5 w skład której wchodzą między innymi działki gruntu nr 44/9 i 162/10, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 167/10 pasem gruntu szerokości ok. 5 m wiodącym środkiem działki 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody, w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej ulicy Zgody.

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określona jest symbolami:

dla działki 167/10

48MNU¦tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
49MN¦tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),

K26D¦projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki), szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

dla działki 41/10

48MNU¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,

dla działki 59/8

46ZE¦tereny zieleni łęgowej, pastwiska, bez możliwości zabudowy,
48MNU¦tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice, w odległości ok. 6 km od rynku miejskiego.

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane rolne, leśne oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Teren działek zasadniczo płaski. Kształt nieruchomości nieregularny, obszar wydłużony z dojazdem bezpośrednim do ul. Zgody.

Posiada możliwość uzbrojenia w wodę, gaz, energię elektryczną, kanalizację.

Znajdują się na niej kępy zadrzewień (między innymi brzozy, dęby).

Przebiegają przez nią sieci: w110PE i w90PE, w63PE, gA63PE, ks200 oraz znajduje się na niej tłocznia kanalizacji sanitarnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 22.10.2012 r.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2013 r. o godz. 14:00 w Sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości 3.500.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 350.000 zł do dnia 6 maja 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,
¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, przetargi)

Zapraszamy do udziału w przetargu

Metadane

Data utworzenia:2013-02-26 13:54:33
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2013-02-26 13:54:33
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2013-02-26 13:54:33
Ostatnia zmiana:2013-02-26 13:56:05
Ilość wyświetleń:979

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij