Miejsce złożenia dokumentów

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych
ul. Kolejowa 2, pok. nr 12, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 48
e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Przyznanie mieszkania komunalnego

1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy Mikołów

2. Najemcą lokalu może zostać osoba fizyczna, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 200% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2.501,76 zł) lub 150% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1.876,32 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

3. Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba fizyczna, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.250,88 zł) lub 75% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (938,16 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

4. Od 1.03.2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1.250,88 zł.

5. Ustalając wysokość dochodu, uwzględnia się średnią z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przed datą złożenia wniosku aktualizacyjnego.

6. Pojęcie dochodu zdefiniowane jest poprzez art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobie, która:

  • utraciła mieszkanie w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej bądź katastrofy;
  • opuściła, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną; a wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu złożyła w terminie do 1 roku od uzyskania pełnoletności bądź opuszczenia placówki, pod warunkiem, iż przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwała na terenie gminy;
  • mieszka w lokalu znajdującym się w budynku przeznaczonym do rozbiórki, a organ nadzoru budowlanego stwierdził stan zagrożenia życia lub mienia ludzi;
  • mieszka w lokalu bądź w budynku przeznaczonym na potrzeby gminy;
  • doznaje w rodzinie udokumentowanej przemocy;
  • wychowuje w rodzinie co najmniej troje niepełnoletnich dzieci.

8. Osoba ubiegająca się o najem lokalu lub lokalu socjalnego składa wypełniony wniosek w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Mikołów, prowadzącej sprawy lokali mieszkalnych.

9. Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w Uchwale.

10. Wniosek, który nie spełnia kryteriów zawartych w Uchwale, zostaje przeniesiony do archiwum.

11. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej bądź materialnej, w zakresie wymaganym Uchwałą, skutkuje przeniesieniem wniosku do archiwum.

12. Wnioskodawca jest zobowiązany informować gminę o zmianie adresu do korespondencji oraz o zmianach jego sytuacji życiowej i materialnej, które wpływają na rozpatrywanie wniosku.

13. Na podstawie zaktualizowanych danych i po pozytywnej weryfikacji wniosków zostaje sporządzona lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

14. Wnioskodawcy, którzy zostali umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego, zobowiązani są do corocznej aktualizacji danych oraz dołączenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez dodatkowego wezwania ze strony gminy, pod rygorem skreślenia z listy i przeniesienia wniosku do archiwum. Aktualizację danych przeprowadza się w terminie od 1 sierpnia do 31 października każdego roku.

15. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku okaże się, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów zawartych w Uchwale, następuje wykreślenie wniosku z listy, a wniosek zostaje przeniesiony do archiwum. Jednocześnie wnioskodawca zostaje powiadomiony o fakcie wykreślenia wniosku z listy.

16. Aktualizacja wniosków oraz tworzenie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego podlegają opinii Komisji Mieszkaniowej.

17. Roczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego, tworzone na podstawie zaktualizowanych wniosków umieszczonych na liście w poprzednim roku oraz wniosków złożonych w bieżącym roku, są zatwierdzane przez burmistrza w terminie do końca lutego następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia.

18. Roczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego zostają opublikowane na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

19. Umowy najmu lokali lub lokali socjalnych w danym roku są zawierane sukcesywnie w miarę pozyskiwania wolnych mieszkań.

20. Wniosek osoby umieszczonej na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego, która trzykrotnie odmówiła zawarcia umowy najmu wskazanego przez gminę lokalu lub lokalu socjalnego, zostaje wykreślony z listy i przeniesiony do archiwum.

21. W przypadku orzeczenia rozwodu, separacji małżonków bądź rozpadu związku osób będących we wspólnym pożyciu (konkubinat) po umieszczeniu na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego, umowa najmu zostaje zawarta z tą osobą, której zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej lub u której dziecko zamieszkuje, jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a gdy małżonkowie lub osoby będące we wspólnym pożyciu nie mają dzieci, umowa najmu lokalu zostaje zawarta z jedną z osób za zgodą drugiej.

22. W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych względami społecznymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej, burmistrz może oddać lokal w najem osobie spełniającej kryteria określone w Uchwale, przed umieszczeniem jej na liscie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

23. Społeczna kontrola rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali jest realizowana poprzez:

  • działalność Komisji Mieszkaniowej;
  • podawanie do publicznej wiadomości rocznych list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego;
  • podawanie do publicznej wiadomości rocznych wykazów zawartych umów najmu lokali lub lokali socjalnych.

 Podstawa prawna

Uchwała nr XL/757/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Mikołów.
Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, potwierdzają ten fakt odpowiednimi dokumentami.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

1. Rejestracja wniosku.
2. Weryfikacja wniosku pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w Uchwale.
3. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w Uchwale - pisemna informacja i umieszczenie na rocznej liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu  lub lokalu socjalnego.
4. W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w Uchwale - pisemna informacja o przeniesieniu wniosku do archiwum.
5. Osobom umieszczonym na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego przedstawiane są propozycje zawarcia umowy najmu, sukcesywnie w miarę pozyskiwania wolnych mieszkań
6. Coroczną aktualizację danych, bez dodatkowego wezwania ze strony gminy, pod rygorem skreślenia z listy i przeniesienia wniosku do archiwum, przeprowadza się w terminie od 1 sierpnia do 31 października każdego roku. 

Termin załatwienia sprawy

-

Sposób przekazania informacji o sprawie

Udzielenie pisemnej informacji o wyniku weryfikacji wniosku pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w Uchwale.
Publikowanie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.