Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych
ul. Kolejowa 2, pok. nr 13, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 47
e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje następującym osobom:
  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom zajmującym lokale mieszkaniowe w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkaniowych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.
 3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (2.100,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty (1.500,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
  Od 1.03.2020 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1.200,00 zł.
 4. Jeżeli średni miesięczny dochód jest mniejszy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub mniejszy od 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obniżenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
  •  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4-osobowym,
  • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 5. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów, wówczas dla celów obniżenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
  • 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4-osobowym,
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 6. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • 35 m2 dla 1 osoby,
  • 40 m2 dla 2 osób,
  • 45 m2 dla 3 osób,
  • 55 m2 dla 4 osób,
  • 65 m2 dla 5 osób,
  • 70 m2 dla 6 osób,
  • w razie zamieszkania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
 7. Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w stosunku do powierzchni całego lokalu nie przekroczy 60%.
 8. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 9. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach. Wniosek należy potwierdzić przez właściwą administrację domu, która wpisuje kwotę wydatków za mieszkanie za ostatni miesiąc.
 10. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.
 11. W deklaracji o dochodach wykazuje się dochody za ostatnie 3 miesiące, nie licząc miesiąca, w którym składa się wniosek.
 12. Celem udokumentowania ww. danych dołącza się stosowne zaświadczenie z zakładu pracy. W przypadku rencistów i emerytów przedstawia się ostatnią decyzję z ZUS lub 3 ostatnie odcinki z renty, emerytury.
 13. Organ wydający decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących jest mniejsza niż wskazana na deklaracji.
 14. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
  • ruchomości i nieruchomości,
  • zasobów pieniężnych.
 15. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 16. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 17. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek przyznano na podstawie nieprawidłowych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 18. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.
 19. W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji - decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
 20. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Deklaracja o dochodach.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, Rynek 16, pok. nr 1

Załączniki

wniosek DM RODO (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek DM RODO (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja.doc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja.pdf (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2011-06-20 13:45:05
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-20 13:45:05
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-20 13:45:05
Ostatnia zmiana:2020-03-02 08:41:58
Ilość wyświetleń:10162

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij