Miejsce złożenia dokumentów

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych
ul. Kolejowa 2, pok. nr 13, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 47
e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje następującym osobom:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkaniowe w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkaniowych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (2.189,04 zł) w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty (1.563,60 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
  Od 1.03.2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1.250,88 zł.
 3. Jeżeli średni miesięczny dochód jest mniejszy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub mniejszy od 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obniżenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4-osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 1. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów, wówczas dla celów obniżenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
 • 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4-osobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
 • 35 m2 dla 1 osoby,
 • 40 m2 dla 2 osób,
 • 45 m2 dla 3 osób,
 • 55 m2 dla 4 osób,
 • 65 m2 dla 5 osób,
 • 70 m2 dla 6 osób,
 • w razie zamieszkania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
 1. Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w stosunku do powierzchni całego lokalu nie przekroczy 60%.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 3. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach. Wniosek należy potwierdzić przez właściwą administrację domu, która wpisuje kwotę wydatków za mieszkanie za ostatni miesiąc.
 4. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.
 5. W deklaracji o dochodach wykazuje się dochody za ostatnie 3 miesiące, nie licząc miesiąca, w którym składa się wniosek.
 6. Celem udokumentowania ww. danych dołącza się stosowne zaświadczenie z zakładu pracy. W przypadku rencistów i emerytów przedstawia się ostatnią decyzję z ZUS lub 3 ostatnie odcinki z renty, emerytury.
 7. Organ wydający decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących jest mniejsza niż wskazana na deklaracji.
 8. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.
 1. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek przyznano na podstawie nieprawidłowych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 4. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.
 5. W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji - decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
 6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
 • Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Deklaracja o dochodach.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta, Rynek 16, pok. nr 1