Uchwała nr XXV/564/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały XXIV/540/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r.w sprawie uchylenia uchwały XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r.w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistychkosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowieprzyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa