Uchwała nr XXI/496/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Przelotowej

Stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w §9 ust. 1 pkt 2 oraz na rysunku planu - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.109.2016