Uchwała nr XX/477/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadamikomunalnymi