UCHWAŁA NR XV/368/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszono tekst jednolity uchwały – nr XXI/490/2016 z dnia 30.08.2016 r.