UCHWAŁA NR XV/367/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/401/2016 z dnia 15.03.2016 r.