Uchwała Nr 4200/III/170/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Mikołów obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.000.000,00 zł