Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora 
w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych – w Referacie Inwestycji

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie budowlane wyższe lub średnie techniczne o profilu budowlanym.
 3. Na stanowisku inspektora: w przypadku posiadania wykształcenia wyższego – 3 letni staż pracy, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia średniego – 5 letni staż pracy; na stanowisku podinspektora - w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 3 letni staż pracy.          
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 8. Znajomość przepisów prawa budowlanego.
 9. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi obowiązkami.

II. Dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami).
 2. Umiejętność kosztorysowania w programie NORMA i weryfikacji kosztorysów robót.
 3. Biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 4. Znajomość:
  1) ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j.: Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami);
  2) kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.: Dz. U z 2021 r. poz. 735 z późn. zmianami).
 5. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, dyspozycyjność.
 6. Umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych.
 7. Umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień.
 8. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej inwestycji i remontów w zakresie budowlanym.
 2. Pełnienie funkcji inspektora/podinspektora w zakresie budowlanym w ramach umów zawartych z wykonawcami robót.
 3. Przygotowanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich robót, weryfikacja zawartości dokumentacji projektowej.
 4. Współpraca z jednostkami wykonującymi dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymaganiami oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi danej inwestycji i jej odbiorem.
 5. Przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji w powierzonym zakresie.
 6. Współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 20, 43-190 Mikołów.
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie – obszar Gminy Mikołów.
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Praca przy monitorze ekranowym.
 6. Wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych w oparciu o zawartą umowę.
 7. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.
 8. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia – zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 9. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zmianami).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej technicznej.
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia średniego – 5 letni staż pracy na stanowisku inspektora albo 3 letni staż pracy na stanowisku podinspektora.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 .
 4. CV.
 5. List motywacyjny.
 6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 .
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 .
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 .
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach/uprawnieniach jeżeli kandydat takie posiada (uprawnienia budowlane, kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów z odbytych szkoleń).

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 13.01.2022 r. do dnia 26.01.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem 32 3248410.