Uchwała nr XLVIII/472/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LIII/514/2022 z dnia 22.03.2022 r.