• projekt uchwały nr 159/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2041
  • projekt uchwały nr 160/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022
  • projekt uchwały nr 164/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • projekt uchwały nr 165/2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy
  • projekt uchwały nr 166/2021 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
  • projekt uchwały nr 167/2021 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Mikołowa