Uchwała nr XXXIX/347/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych

Stwierdzenie nieważności uchwały - uchwała Nr 102/VIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.