• projekt uchwały nr 159/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka
  • projekt uchwały nr 160/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei
  • projekt uchwały nr 1/2021 w sprawie nadania nazwy "ul. Waltera Krupy" w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 2/2021 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
  • projekt uchwały nr 3/2021 w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice
  • projekt uchwały nr 4/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • projekt uchwały nr 5/2021 uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 6/2021 w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  • projekt uchwały nr 7/2021 uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 8/2021 w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 9/2021 w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewody Śląskiego na skargę mieszkańca