Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 622/213/20 w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej