Burmistrz Miasta Mikołowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Mikołów.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1. być pełnoletnim,
2. zamieszkiwać na terenie Gminy Mikołów,
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 1-4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Mikołów w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z dopiskiem: “Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).