Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 25, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 74, (32) 324 84 73,
e-mail: bgo@mikolow.eu

Podstawa prawna
Uchwała Nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów

Co obejmuje dotacja
Dotacja udzielana jest na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
Do urządzeń takich należą: 
a) zbiorniki retencyjnenaziemne o pojemności nie mniejszej niż 200 l lub podziemne o pojemności nie mniejszej niż 1000 l, tj.szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacji deszczowej lub w formie oczek wodnych;
b) urządzenia retencyjno - rozsączające tj. instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne.

Dotacja obejmuje wyłącznie konieczne koszty realizacji zadania tj. koszt zakupu, wykonania oraz montażu elementów wchodzących w skład urządzeń o których mowa w ust. 2 uchwały, a także koszt remontu oraz rozbudowy istniejących urządzeń o których mowa w ust. 2 uchwały w celu poprawienia ich sprawności.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Kto może złożyć wniosek
1. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.
2. W przypadku użytkowania wieczystego lub współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji oraz reprezentowanie wszystkich właścicieli/współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcie umowy o udzielenie dotacji.
3. Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Mikołów.

Na terenie nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie dotacji zgodny ze wzorem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa nr 583/174/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku wraz z wymaganymi załącznikami:
a) oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości;
b) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych;
c) szczegółowym opisem inwestycji wraz z dokumentacją graficzną, planowanym efektem ekologicznym rozumianym jako ilość retencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w m3;
d) zestawieniem planowanych wydatków na realizację zadania (oszacowanie kosztów)
e) zgodą wszystkich właścicieli/współwłaścicieli/ użytkowników wieczystych na realizację inwestycji oraz reprezentowanie wszystkich właścicieli/współwłaścicieliw postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcie umowy o udzielenie dotacji (o ile jest wymagany).

2. Wniosek o rozliczenie dotacji zgodny ze wzorem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa nr 583/174/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku wraz z wymaganymi załącznikami:
a) dokumentem potwierdzającym wykonanie inwestycji (protokół wykonania), przy czym dopuszcza się poświadczoną na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji;
b) oryginałem imiennej faktury wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę inwestycji lub faktury zakupu urządzeń, przy czym oryginał dokumentów zostanie zwrócony wnioskodawcy niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia oraz zamieszczeniu adnotacji dotyczącej objęcia wydatku dotacją ze środków budżetu Miasta Mikołów przez Wydział Ochrony Środowiska;
c) dokumentacją fotograficzną przedstawiającą kolejne etapy realizacji inwestycji oraz efekt końcowy;
d) dotujący może żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją inwestycji.

Opłaty
Za wniosek nie pobiera się opłaty skarbowej.
Opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika) zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej płatne w dniu składania wniosku w kasie UM Mikołów  lub na rachunek organu: Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Nabór wniosków
1. W roku 2020  wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycjio których mowa w § 1, wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są od dnia wejścia w życie uchwały do 30 września.
2. W kolejnych latach nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Dopuszcza się możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji.

Sposób załatwienia sprawy
1.Nabór wniosków w terminie przewidzianym uchwałą.
2. Weryfikacja wniosków  przez komisję oceniającą.
3. Zawarcie umowy cywilno-prawnej z Gminą Mikołów w sprawie przyznania dotacji.
4. Zakup urządzeń, wykonanie zadania inwestycyjnego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
5. Rozliczenie dotacji.
6. Wypłata środków w terminie do 60 dni od daty zaakceptowania rozliczenia przez Wydział Ochrony Środowiska, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.

Termin załatwienia sprawy
Do 31 grudnia roku w którym udzielana jest dotacja.
Wnioski spełniające wszystkie wymogi merytoryczno - formalne złożone w terminie, na które nie udzielono dotacji, będą rozpoznawane w pierwszej kolejności w roku kolejnym.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Sposób przekazania informacji o sprawie
Telefoniczny lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.