Uchwała nr XVIII/173/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXV/316/2020 z dnia 15.12.2020 r.