Uchwała nr XVI/153/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIII/303/2020 z dnia 24.11.2020 r.