Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1720/165/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i lnstytucji Kultury, oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku