Adres: Rynek 19, 43-190 Mikołów

Dyrektor: Izabela Paździorek-Jakubowska

Dane kontaktowe:

tel.: 32 226 21 47
e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu

strona www:  www.mdkmikolow.eu
strona BIP: https://mdkmikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania: 
od poniedziałku do piątku od 800 do 20 00 

w soboty i niedziele wg planu imprez

Miejski Dom Kultury w Mikołowie jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej nr 5/2016 instytucji kultury w Mikołowie.
Miejskim Domem Kultury w Mikołowie kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Placówka opracowuje plany swojej działalności i harmonogram imprez, przyjmując zastrzeżenia i propozycje organów samorządu terytorialnego. Swoją działalność prowadzi na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzanego przez dyrektora, który odpowiada za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie mogą działać koła, towarzystwa i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie określone są w Regulaminie Organizacyjnym.

 1. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie należy w szczególności:
 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
 • edukacja kulturalna;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 • tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;
 • upowszechnianie wiedzy o sztuce;
 • organizowanie spektakli teatralnych, imprez plenerowych;
 • organizowanie koncertów muzycznych, w tym  „Mikołowskich Dni Muzyki”;
 • organizowanie plenerów plastycznych, w tym „Impresji Mikołowskich”;
 • organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych;
 • stała prezentacja kolekcji malarskiej, opieka nad galerią;
 • patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;
 • praca dydaktyczna i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą;
 • organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;
 • tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;
 • poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;
 • poszukiwanie nowych form finansowania kultury;
 • integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;
 • inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również z innymi placówkami kultury;
 • inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
 • wydawanie miesięcznika „Gazeta Mikołowska”
 1. MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
 2. MDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów.

Statut Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie